Your Company Logo Here                                                                                                                         English|Tiếng Việt

Dụng cụ cắt gọt

* Dụng cụ gia công tốc độ cao và vật liệu có độ cứng cao   

* Dụng cụ thông thường

* Dụng cụ gia công vật liêu mềm   

Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Rib%20Ball.jpg   Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Rib%20Flat.jpg   Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Rib%20Nose%20Radius.jpg
Rib Ball End Mill (2F)   Rib Flat End Mill (2F)   Rib Nose Radius End Mill(2F)
Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Rib%20Nose%20Radius4F.jpg   Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Nose%20Radius.jpg   Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Ball.jpg
Rib Nose Radius End Mill(4F)   Nose Radius End Mill(2F)   Ball End Mill (2F)
Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Flat.jpg     Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/VH/Power%20Flat.jpg
Flat End Mill (2F)   Flat End Mill (4F)   Power Flat Ball End Mill (6F)
Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/VH/R&F.jpg   Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Taper%20Neck%20Ball.jpg   Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Taper%20Ball.jpg
R&F Ball End Mill
(Roughing & Finishing)
  Taper Neck Ball End Mill (2F)
  Taper Ball End Mill (2F)
Description: http://yougar.com/imgs/MegaPlus/MEGA_ENDMILL/AH/Taper%20Flat.jpg        
Taper Flat End Mill (2F)

       

Mũi khoan và mũi Doa

   
Solid Drill   Solid Coolant Drill/TIN   Solid Center Drill
   
Solid NC Drill   HSS Spiral Chucking Reamer   HSS machine Reamer
Solid carbide Reamer   Solid carbide Spiral Reamer   Tip carbide Reamer